انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماه اول سال 1400)

103 ٧:٤١ ق.ظ

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماه اول سال 1400)

کمیته تحقیقات دانشجویی اسامی دانشجویانی که واجد شرایط بند " ک " هستند (در سه ماهه اول سال 1400) را به دفتر کمیته تحقیقات کشوری معرفی می نماید، لذا دانشجویان متقاضی می توانند مستندات لازم را تا تاریخ 31 /3/ 1400 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل نمایند.

band_k.pdf


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر