اولین جلسه نشست خبری در سال 1403 برگزار شد

72 ١٠:٥ ق.ظ

اولین جلسه نشست خبری در سال 1403 در بیمارستان امام حسن (ع) در تاریخ 1403/03/06 با حضور ریاست بیمارستان و مدیران محترم پژوهش و اطلاع رسانی و همچنین حضور گسترده اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه برگزار گردید.

برگزاری این نشست به منظور آشنایی اعضای هیأت علمی با فعالیت های حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری و برنامه های جاری و آتی، همچنین آگاهی از فرصت ها و ظرفیت های پژوهشی دانشگاه با حضور اعضای هیئت علمی جدید بود.

این نشست با طرح پرسش از سوی اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه و پاسخ مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه ادامه یافت. بیشترین موضوعات و سوالات طرح شده در خصوص، اولویت های تحقیقات جهت دار، و چگونگی گسترش حمایت های پژوهشی به اعضای هیئت علمی بالینی بود که توسط مدیران مرتبط هر حوزه پاسخ داده شد

اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه ضمن استقبال از برگزاری این نشست، خواستار تشکیل بیشتر اینگونه جلسات شدند. پیشنهاد گروه های پژوهشی مشترک و تعامل هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه برای انجام فعالیت های پژوهشی گسترده تر نیز مطرح گردید.


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر