مهدیه همتی

198

شرح وظایف:

-انجام کلیه امور اداری مربوط به واحد تجهیزات پزشکی

-کارشناس تجهیزات پزشکی و ارزشیابی خدمات پس از فروش شرکت ها

-نظارت بر کلیه فاکتور ها و پیش فاکتور های تجهیزات پزشکی سرمایه ای اعم از خرید نگهداری و .....

-برنامه ریزی برای انجام فرایند های کنترل کیفی و pm تجهیزات به صورت سالیانه

-نظارت بر چرخه نصب و تعمیر ,فرآیند نقل و انتقال تجهیزات

 

داخلی: 1410
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر