تماس با ما

183

 

آدرس

خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی، معاونت پژوهشی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

کدپستی:9417694780

تلفن مستقیم

05832297182 داخلی 216

نمابر

05832297182داخلی 207

ایمیل

rezasalarinia@gmail.com
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر