مهدی بخش آبادی

521

شرح وظایف:

-مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان زیر مجموعه,رانندگان و نیروهای خدماتی

- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مافوق

 - نظارت بر اجرای بخشنامه ها و مقررات اداری

-نظارت و تایید درخواست های مرخصی و ماموریت کارکنان

 

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1425
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر