کمیته اخلاق در پژوهش

498
 

                                    اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش

 جناب آقاي دكتر سیدجواد پورنقي

جناب آقاي دكتر بهرام بيباك

جناب اقاي دكتر محمدامین یونسی هروی

جناب آقاي دكتر امیر امانی

جناب آقاي دكتر حسن نامدار احمدآباد

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

سرکار خانم دکتر فهیمه خاقانی

جناب آقاي امیررضا افشاری صفوی

جناب آقاي دكتر عقیل فرزانه

 جناب آقاي دكتر رضا رحيمي

جناب آقاي دكتر علی یزدانی

جناب آقاي دكتر اميد توپچيان
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر