شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری

1185

enlightenedشرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری:

 1. بررسي شرایط و اتخاذ تصميمات لازم در مورد فعاليتهاي پژوهشي
 2. مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه
 3. نظارت بر كليه مراكز توسعه باليني دانشگاه نظارت بر فعاليت نشريات پژوهشي وابسته به دانشگاه
 4. تنظيم و بازنگري سند استراتژيك پژوهش دانشگاه
 5. اداره امور واحدهای پژوهشي تابعه و وابسته به دانشگاه
 6. تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
 7. اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات
 8. همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي
 9. نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه،كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي
 10. ارائه گزارش عملكرد مالي و برآورد اعتبار ساليانه امور پژوهشي دانشگاه جهت طرح در هيأت رئیسه
 11. برنامه ريزي جهت چاپ و انتشار تألیفات و يا ترجمه كتب توسط اعضاء هيأت علمي دانشگاه
 12. نظارت بر فعاليت شوراهاي پژوهشي در دانشكده ها و مراكز تابعه
 13. هدايت، هماهنگي و نظارت بر فعاليت كميته پژوهشي دانشجويان دانشگاه
 14. برنامه ريزي جهت استفاده اعضاء هيأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارجي برابر ضوابط مصوب
 15. تماس با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
 16. نظارت بر كليه مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاهاز مجموع 7 رأی

فاقد نظر